Premiepension viktig för nya sparare

Antalet nya pensionssparare i PPM-systemet 2016, det vill säga de sparare som hade 2015 som inträdesår, var 198 706 stycken. Året dessförinnan uppgick antalet till 183 295. Av de knappt 200 000 nya pensionsspararna var 106 754 män och 91 952 kvinnor. Den yngsta av tillkomna spararna var född under 2015 och den äldsta nya spararen föddes 1938.

Premiepensionen blir allt viktigare för nya sparare, då den beräknas komma att utgöra en allt större del av framtida generationers totala pension. Det är därför viktigt att försöka maximera avkastningen, vilket är någonting som många sparare anlita externa aktörer för. Fondbolaget Advisor är ett av de bolag som tillhandahåller PPM-förvaltning. Genom att lämna över ansvaret för förvaltningen av ditt PPM-kontot till Advisor får du goda möjligheter till en bra avkastning på ditt PPM-kapital.

Statistik över nya PPM-sparare

De personer som är födda 1938 är de äldsta som har möjlighet till ett intjänande till premiepensionen. Pensionsrätterna för de nya pensionsspararna var 2016 i genomsnitt 1 840 kronor. De manliga spararna hade generellt sett högre pensionsrätter än de kvinnliga. Av de 91 952 kvinnor som tillkom i PPM-systemet var den genomsnittliga åldern 25 år och den genomsnittliga pensionsrätten 1 595 kronor. Motsvarande siffror för de 106 754 männen var 27 år och 2 052 kronor. Den högre medelåldern på de manliga spararna kan vara en förklaring till den högre genomsnittliga pensionsrätten.

Även om antalet manliga pensionssparare är större än antalet kvinnliga sparare, även bland de nya spararna, är andelen kvinnor störst i den yngsta åldersgruppen (upp till 19 år). Av de 38 870 pensionssparare som var 0-19 år var hela 55 procent kvinnor och endast 45 procent män. Den genomsnittliga pensionsrätten i denna ålderskategori var 843 kronor för kvinnorna och 854 kronor för männen.

Den enda åldersgrupp där kvinnornas genomsnittliga pensionsrätt var större än männens, var kategorin nya pensionssparare över 75 års ålder. Av dessa 44 personer var 41 procent kvinnor och 59 procent män. Den genomsnittliga pensionsåldern för dessa kvinnor var 2 418 kronor och för männen 2 069 kronor. Förklaringen till denna skillnad kan vara det låga urvalet på blott 44 personer (18 kvinnor och 26 män).