Bloggen om vardag och nöje

Kategori: PPM

Premiepension viktig för nya sparare

Premiepension viktig för nya sparare

Antalet nya pensionssparare i PPM-systemet 2016, det vill säga de sparare som hade 2015 som inträdesår, var 198 706 stycken. Året dessförinnan uppgick antalet till 183 295. Av de knappt 200 000 nya pensionsspararna var 106 754 män och 91 952 kvinnor. Den yngsta av tillkomna spararna var född under 2015 och den äldsta nya spararen föddes 1938.

Premiepensionen blir allt viktigare för nya sparare, då den beräknas komma att utgöra en allt större del av framtida generationers totala pension. Det är därför viktigt att försöka maximera avkastningen, vilket är någonting som många sparare anlita externa aktörer för. Fondbolaget Advisor är ett av de bolag som tillhandahåller PPM-förvaltning. Genom att lämna över ansvaret för förvaltningen av ditt PPM-kontot till Advisor får du goda möjligheter till en bra avkastning på ditt PPM-kapital.

Statistik över nya PPM-sparare

De personer som är födda 1938 är de äldsta som har möjlighet till ett intjänande till premiepensionen. Pensionsrätterna för de nya pensionsspararna var 2016 i genomsnitt 1 840 kronor. De manliga spararna hade generellt sett högre pensionsrätter än de kvinnliga. Av de 91 952 kvinnor som tillkom i PPM-systemet var den genomsnittliga åldern 25 år och den genomsnittliga pensionsrätten 1 595 kronor. Motsvarande siffror för de 106 754 männen var 27 år och 2 052 kronor. Den högre medelåldern på de manliga spararna kan vara en förklaring till den högre genomsnittliga pensionsrätten.

Även om antalet manliga pensionssparare är större än antalet kvinnliga sparare, även bland de nya spararna, är andelen kvinnor störst i den yngsta åldersgruppen (upp till 19 år). Av de 38 870 pensionssparare som var 0-19 år var hela 55 procent kvinnor och endast 45 procent män. Den genomsnittliga pensionsrätten i denna ålderskategori var 843 kronor för kvinnorna och 854 kronor för männen.

Den enda åldersgrupp där kvinnornas genomsnittliga pensionsrätt var större än männens, var kategorin nya pensionssparare över 75 års ålder. Av dessa 44 personer var 41 procent kvinnor och 59 procent män. Den genomsnittliga pensionsåldern för dessa kvinnor var 2 418 kronor och för männen 2 069 kronor. Förklaringen till denna skillnad kan vara det låga urvalet på blott 44 personer (18 kvinnor och 26 män).

Aktiv vs passiv fondförvaltning

För att åstadkomma bästa möjliga värdeutveckling krävs såväl tid som intresse och kunskap. En aktiv förvaltare är en person som noga analyserar och utvärderar fonder och börsmarknader. Drivkraften är att ge kunderna den största möjliga tillväxten på det investerade kapitalet när marknaderna går upp, samt att minimera nedgångarna när marknaderna vänder nedåt.

En fondförvaltare som använder sig av en aktiv förvaltning för att ge sina kunder bästa möjliga värdeutveckling är Advisor. Det som gör bolaget unikt i Sverige är dock förvaltarens möjlighet att kombinera aktiv förvaltning i externa fonder med den flexibilitet som den egna fonden Advisor Världen ger.

Skillnader mellan aktivt och passivt förvaltade fonder

Likvida medel har både de fonder som förvaltas aktivt och de fonder som förvaltas passivt. Det innebär att fonderna har pengar som inte har investerats eller pengar som är tänkta att utgöra en buffert för att kompensera för uttag. De fonder som förvaltas passivt har generellt sett en lägre andel likvida medel än fonder som förvaltas aktivt.

En annan sak som kan vara värt att tänka på är att när ett bolags värde ökar, kommer det aktuella bolaget att utgöra en större del av index. Vad detta innebär för passivt förvaltade fonder är att de investerar mer i detta bolag ju högre dess värde är. Det gör att du som fondsparare riskerar att investera i en bubbla när du placerar i en passivt förvaltad fond. Fonder som förvaltas aktivt kan undvika att detta sker genom att undvika övervärderade aktier eller genom att lösa detta med hjälp av en allokeringsstrategi. En aktivt förvaltad fonds förmåga att skydda sig mot nedgångar på börsen är beroende på den strategi och skicklighet som förvaltaren har, samt vilka restriktioner fonden har när det gäller placeringar.

Det går heller inte att blunda för att avgiften skiljer sig åt mellan aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade sådana. En fond som förvaltas passivt har generellt sett en lägre avgift eftersom den följer ett index. Denna lägre avgift äts dock vanligen upp av att passivt förvaltade fonder ofta har en lägre avkastning. Det betyder att aktivt förvaltade fonder ofta är att föredra, trots att deras avgifter ofta är något högre. Anledningen till detta är att avgiften är relativt liten sett till de fluktuationer som kan förekomma när det gäller värdeökningen mellan två olika fonder.

För mer information om PPM är denna artikel om Advisor Fondförvaltning en resurs.